رحمتی قرمز پوشید، شایعات رنگ واقعیت گرفت/ میثاقیان در ورزشگاه غدیر