در عمل کبریت نفت را آتش می زند ولی این بارتراکتور با گل نفت راآتش زد