موگرینی هفته آینده راهی فلسطین و اراضی اشغالی می شود