رييس جمهوري در حاشيه مراسم افتتاحيه مسابقات بين المللي حفظ و قرائت قران کريم: قران کريم و عمل به آن مي