بیانیه پایانی همایش ملی تدبیر در توسعه چهارمحال و بختیاری