روحانی: مبادا روزی فرا برسد که غیرمسلمانان در عمل به قرآن از ما پیشی بگیرند