لباس زرد بپوشید تا رایگان وارد ورزشگاه شوید/ فولادشهر خودجوش زردپوش شد!