هدایتی: ‌دیوان عدالت اداری یکشنبه در مورد واگذاری رای می‌دهد