قرآن خوانی و بالاتر از آن قرآن دانی یک فخر برای مسلمانان است