روستاهای جاده‌نظامی و صالح‌آباد تابستان با مشکل آبرسانی مواجه خواهند بود