هواداران استقلال: قلعه نوعی،نه نگو؛فقط برو!/با لجبازی هایت پدر تیم رو درآوردی