برانکو: بازیکنانم با قلب خود بازی کردند/ آنها کم تجربگی را با جنگندگی جبران کردند