از هواداران عذرخواهی می‌کنم/ سال پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشتیم