باشگاه زمانی می‌تواند ما را جریمه کند که پول ما را داده باشد