سخنگوی دولت: رییس جمهور در کابینه خود تغییراتی اعمال می کند/ از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم