صدها مسلمان روهینگیا از ترس دولت میانمار در دریا سرگردان شدند