لطفا مرا یک سال دیگر تحمل کنید/ انتظار نداشتم سوشا ضربه‌ام را بگیرد