فخرالدینی: زمانی می‌توانند ما را جریمه کنند که به تعهداتشان عمل کنند