هدایتی: حرکت طارمی جوانمردانه بود و پاداش 2.5 برابری به او می‌دهم