دستیار مقام حاشیه خلیج فارس: مذاکره صریح با ایران پس از تغییر رفتار تهران