میخواهم قلم به مزد نباشم/من گریه کردن را دوست دارم