تراکتور صفر– نفت‌تهران یک؛ باد قهرمانی به پرچم علیمنصور