جنتی: اشعار مختومقلی ظرفیت قابل توجهی برای وحدت ملی دارد