اگر به دنبال ایجاد نشاط در دزفول هستند مشکلات مردم را حل کنند/عده ای با استفاده از امکانات دولتی در زم