سه نماینده ایران در روز پنجم مسابقان جهانی تکواندو بر روی شیاپ چانگ می‌روند