هیچ کشوری بیش از دو هفته توانایی تحمل وضعیت تحریمی ایران را ندارد