رواج فساد و رشوه خواری برخلاف عمل به آیات قرآن کریم است