انتقاد قائم‌مقام نمایشگاه کتاب از تلویزیون و نیروی انتظامی