قلعه نویی: تیمی که باخته باید با ناراحتی کنار بیاید | برای آینده باید فکر کنیم | هواداران حق دارند نارا