بنگر: شاید برخی دوستان در استقلال ظرفیت باخت ندارند