این برد مرهمی بر زخم‌های پرسپولیس بود/ مانند قهرمانان بازی کردیم