دکتر جنتی: اشعار مختومقلی ظرفیت قابل توجهی برای انسجام اسلامی و وحدت ملی دارد