یک سال دیگر با استقلال قرارداد دارم | روی نیمکت ناراحت بودم