مسابقات فوتوالی قهرمانی کشور در گلستان به پایان رسید