مسابقات بین‌المللی قرآن ایران از بُعد ترویجی بزرگ‌ترین رویداد قرآنی جهان است