فراز و نشيب‌ها چيزي از ارزش‌هاي پرسپوليس کم نمي کند