دکتر روحاني در مراسم افتتاحيه مسابقات بين المللي حفظ و قرائت قرآن کريم: قران خواني و قران داني يک فخر