استقلالی ها را درک می کنم،حنیف عصبانی بود و طاقت باخت را نداشت | برای این پیروزی هم قسم شده بودیم