خوشحالم گل پیروزی را زدم/ امیدوارم هواداران را شاد کرده باشم