نمی‌توانیم ادعای مسلمانی کنیم، اما بر سر همسایه‌ها موشک بریزیم