مطابق با NPT همه اعضا حق داشتن چرخه سوخت هسته ای و تحقیق و توسعه را دارند/ می گویند فردو باید تعطیل شود،