سوشا مکانی: عدد 6 را نشان دادم اما بعضی‌ها طاقت باخت ندارند