نفرات برتر مسابقه کشتی فرنگی و آزاد پیشکسوتان استان مرکزی معرفی شد