استقلال هم نتیجه را باخت هم ادب را/ آقای صادقی خجالت بکش!