برخی از اعتدالیون، افراطی‌ترین عناصر در گرایش به امریکا هستند