از طرف خانواده استقلال از هواداران عذرخواهي مي کنم