خطیب جمعه پلدختر: اعدام شیخ نمر نابودی آل سعود را رقم خواهد زد