نظری جویباری: آنهایی که دنبال خصوصی‌سازی بودند به اهدافشان رسیدند