«عمل به قرآن» باید مهمترین شاخص برای جوامع اسلامی باشد