ارتقاء کیفیت آب شرب ری در دستور کار قرار گرفته است